Sian-Cambria sî-tāi (eng. Precambrian; ji̍t. 先カンブリア時代), mā ū kóng Àm-seng-tāi (Cryptozoic), sī tē-kiû le̍k-sú ê siāng chá pō͘-hūn, siat tī Hián-seng-tāi ê chìn-chêng. Pún sî-tāi hō-miâ ê lâi-goân sī Cambria-kí, to̍h sī Hián-seng-tāi ê thâu tōaⁿ sî-kî, in-ê gí-goân koh sī Cambria, Ui-le̍k-sū ê Latin hō-miâ. Tùi kui-ê tē-kiû ê tē-chit sî-kan lâi sǹg, Sian-Cambria sî-tāi chiàm tang-tiong 88% ê sî-kan.