CambriaUi-le̍k-sū chāi-tē hō-miâ Cymru ê chi̍t-ê Latin-hòa hêng-sek. Chit jī chóng m̄-sī chū Lô-má sî-tāi to̍h ū ēng--ê (hit-chūn iáu bô Ui-le̍k-sū chit-ê tē-he̍k koan-liām), sī tùi tiong-kó͘ sî-tāi, Anglo-Saxon lâng tī Britain khai-ki liáu-āu, sán-seng thó͘-tē ê khu-pia̍t chiah chhut-hiān--ê, hit-tang-chūn ê Anglo-Saxon chu ông-kok tè-bé hoat-tián chò Eng-lân, kè-piah Celt-lâng ê chu ông-kok to̍h hoat-tián chò āu--lâi ê Ui-le̍k-sū. Latin-gí tng sī Se-hng Ki-tok-kàu ha̍k-chiá ê chú-iàu giân-gí, in chhòng-chō Cambria chit jī, chí-miâ Celt-hē chi-phòe ê Britain tē-hng.