/
Thóng/
Kai/
Sî-kî (Ma)
Tē-sì-kí Keng-sin-sè Gela-kî khah sin
Sin-chiâⁿ-kí Sian-sin-sè Piacenza-kî 2.58 3.600
Zancle-kî 3.600 5.333
Tiong-sin-sè Messina-kî 5.333 7.246
Tortona-kî 7.246 11.63
Serravalle-kî 11.63 13.82
Langhe-kî 13.82 15.97
Burdigala-kî 15.97 20.44
Aquitaine-kî 20.44 23.03
Kó͘-seⁿ-kí Chiām-sin-sè Chatti-kî khah kó͘
Sin-seⁿ-kí ê hun-koah,
kun-kù ICS tī 2017 nî ê chu-liāu.[1]

Sian-sin-sè (鮮新世; Eng-gí: Pliocene) sī tē-chit sî-tāi lāi-bīn Sin-seⁿ-kí ê āu tōaⁿ, sî-kan tāi-khāi sī 5.333 kàu 2.58 pah-bān-nî-chêng.

  1. http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale