/
Thóng/
Kai/
Sî-kî (Ma)
Tē-sì-kí Keng-sin-sè Gela-kî khah sin
Sin-chiâⁿ-kí Sian-sin-sè Piacenza-kî 2.58 3.600
Zancle-kî 3.600 5.333
Tiong-sin-sè Messina-kî 5.333 7.246
Tortona-kî 7.246 11.63
Serravalle-kî 11.63 13.82
Langhe-kî 13.82 15.97
Burdigala-kî 15.97 20.44
Aquitaine-kî 20.44 23.03
Kó͘-seⁿ-kí Chiām-sin-sè Chatti-kî khah kó͘
Sin-seⁿ-kí ê hun-koah,
kun-kù ICS tī 2017 nî ê chu-liāu.[1]

Langhe-kî (Eng-gí: Langhian) sī tē-chit sî-kan chhioh (geologic time scale) lāi-bīn sio̍k tī Tiong-sin-sè (Miocene) tē-3 chhim ê chi̍t kai (stage) ia̍h tē-3 kó͘ ê chi̍t (age), sî-kan sī tī 15.97 ± 0.005 Ma kap 13.82 ± 0.005 Ma (pah-bān nî chêng) tiong-ng.

Ùi Langhe-kî ê chìn-chêng sī Burdigala-kî, liáu-āu sī Serravalle-kî. Pún kî ê hō-miâ lâi-goân sī Italia tē-hng Langhe.

Chham-chiàu siu-kái