Sim-chōng-pēⁿ

Sim-chōng-pēⁿ (Eng-gí: heart disease) sī ē khì éng-hióng tio̍h sim-chōng ê chin chē chióng pēⁿ ê chóng-chheng. Khah chia̍p khoàⁿ tio̍h ê sim-chōng-pēⁿ pau-hâm: