Sin-jī-thé sī kóng àn-chiàu Ji̍t-pún chèng-hú tī 1946 nî pan-pò͘ ê Tong-ēng Hàn-jī Jī-thé-piáu (当用漢字字体表) chò ki-chhó͘ ê piau-chún-hòa Ji̍t-gí Hàn-jī.

Sin-jī-thé it-poaⁿ sī ēng khah kán-lio̍k ê pit-ōe, chóng-sī ū chi̍t kóa liû-hêng ê kán-lio̍k Hàn-jī sit-chè siōng bô siu ùi koaⁿ-tēng ê pún piáu-chún lāi-bīn.

Siong-koan siu-kái