Ji̍t-pún-gí bûn-jī hē-thóng ê kū-jī-thé (舊字體 kyûzitai; sin. 旧字体), sī thoân-thóng ê chi̍t thò Hàn-jī, sī 1946 nî chhái-ēng sin khoán tong-iōng hàn-jī chìn-chêng Ji̍t-gí su-siá ê chèng-sek jī-thé.