Skandinavia Poàn-tó sī 1-ê tiàm-tī Au-chiu sai-pak ê poàn-tó. Siāng pak-pêng chiap Lō͘-se-a, Suomi 2 kok, siāng lâm tú-tú tī Danmark ê pak. Poàn-tó kap Suomi tiong-kan ū 1-ê Bothnia-oan, kap Pe̍h-kok tiong-kan sī Pe̍h-hái; sai sī pak Tāi-se-iûⁿ.

Skandinavia Poàn-tó tī pak-au

Sai-pêng sī Norge-kok, tang-pêng sī Sverige-kok. 2 kok tiong-kan keh 1 liâu soaⁿ-me̍h.

Skandinavia Poàn-tó ê tē-lí hoān-ûi kap Skandinavia le̍k-sú bûn-hòa tē-tài bô tú-tú sio-siâng. Danmark sui-bóng tī poàn-tó khah lâm ê ūi, le̍k-sú-siōng iá-sī sio̍k-î Skandinavia.