Soàⁿ-lia̍p-thé DNA

Soàⁿ-lia̍p-thé DNA (Eng-gí: Mitochondrial DNA, mtDNA) sī sè-pau-khì soàⁿ-lia̍p-thé lāi-bīn ê DNA, sī seng-bu̍t sè-pau ê sè-pau-hu̍t goā-kháu chú-iàu ē-tàng chhoē tio̍h ê DNA hun-chú.

Jîn-lūi ê soàⁿ-lia̍p-thé DNA cho͘-sêng.

Soàⁿ-lia̍p-thé DNA siong-tùi cho͘-sêng khah sè-kho͘ ê liám-sek-thé. Toā-hūn ê seng-bu̍t, hâm jîn-lūi chāi-lāi, soàⁿ-lia̍p-thé sī kaⁿ-taⁿ tùi bó-chhin thoân lâi. Che tāi-piáu soàⁿ-lia̍p-thé DNA ē-tàng piáu-hiān chhut bó-hē ûi-thoân koan-hē.

Siong-koanSiu-kái