St. John's (Newfoundland kap Labrador)

St. John'sCanada Newfoundland kap Labrador Séng ê siú-hú. I tiàm tī Newfoundland tang-lâm-pō͘, Avalon Poàn-tó ê tang-pak (I CAN'T READ THIS) hái-hoāⁿ, sī Pak Bí-chiu thōng tang-pêng ê siâⁿ-chhī. Chhī-lāi jîn-kháu ū 99,182 lâng.

St. John's