Newfoundland kap Labrador

Chit-phiⁿ sī teh siá Canada hō-chò chit-ê miâ ê séng. Nā beh chhōe Labrador ia̍h-sī Newfoundland ê pa̍t-chióng ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Labrador (khu-pia̍t-ia̍h) kap Newfoundland (khu-pia̍t-ia̍h).

Newfoundland kap Labrador sī tiàm tī Canada tang-pō͘ Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ ê chi̍t-ê séng. Tē-lí-siōng i pau-koat Newfoundland Tó kap Labrador.

Newfoundland kap Labrador tī 1949-nî ka-ji̍p Canada, chiâⁿ-chò Canada tē-10-ê séng. Hit-tang-chūn kui-ê séng lóng hō-chò Newfoundland. Ùi 1964-nî khai-sí, séng chèng-hú tio̍h kā ka-kī kiò-chò Newfoundland kap Labrador Séng. Tī 2001-nî Canada siu-tēng hiàn-hoat, kā chèng-sek ê miâ kái-chò Newfoundland kap Labrador.

Newfoundland kap Labrador ê siú-húSt. John's, tiàm tī Newfoundland tang-lâm-pō͘ Tāi-se-iûⁿ hái-hoāⁿ. St. John's mā sī kui séng thōng toā ê siâⁿ-chhī.