Stanford torus sī chi̍t khoán khong-sióng ê khoân-hêng thài-khong khiā-khí si-siat, sī NASA tī 1975 nî tiām Stanford Tāi-ha̍k chò ê gián-kiù siat-sióng.

Stanford torus ê loē-pō͘.