Khong-bé-iah

(Tùi Su-sàng-tòa choán--lâi)

Khong-bé-iah (Eng-gí: conveyor) sī chiong mi̍h-kiāⁿ tùi chi̍t ūi sàng kòe pa̍t-ūi ê chi̍t khoán hē-thóng. I ū chē chióng khoán-sek, pau-koat ēng tòa-á chài mi̍h ê be-lú-toh khong-bé-iah (belt conveyor), kap óa-khò kui lia̍h tâng-á tńg-se̍h leh sàng mi̍h ê ló͘-lah khong-bé-iah (roller conveyor)

Lī-ēng tòa-á ūn-choán ê khong-bé-ah, mā kiò su-sàng-tòa.