Tâi-pak-siâⁿ (臺北城) sī Tâi-oânChheng-tiâu sî-tāi bóe-kî ê siâⁿ-tî kiàn-tio̍k, ūi-tī Tâi-pak Tōa-tiū-tiâⁿ kap Báng-kah tē-khu. In-ūi Tâi-pak-siâⁿ sī Tâi-pak-hú ê só͘-chāi-tē, só͘-í mā hō-chò Tâi-pak-hú-siâⁿ (臺北府城). Tâi-pak-siâⁿ sī choân Tâi-oân siōng-oàⁿ heng-kiàn ê siâⁿ-tî. Tâi-oân kiàn-séng liáu-āu, Sûn-bú Gê-mn̂g kap Khim-chhe Hêng-tâi lóng siat-tì tī Tâi-pak-siâⁿ.

Kó͘-chá Tâi-pak-siâⁿ tē-tô͘