Tāi-gī bîn-chú (代議民主; representative democracy), he̍k-chiá kàn-chiap bîn-chú (間接民主; indirect democracy), sī chi̍t khoán keng-iû kong-bîn soán-kí ê hêng-sek lâi soán chhut li̍p-hoat ki-koan ê tāi-gī-sū, pēng tāi-piáu chia-ê kong-bîn tī gī-hōe tiong hêng-sú khoân-le̍k ê kīn-tāi bîn-chú thé-chè. Tāi-gī bîn-chú chham ti̍t-chiap bîn-chú tú-á-hó tian-tò.