Tē-kiû ê poàn-kiû

Tē-kiû ê poàn-kiû sī tē-kiû piáu-bīn ê tùi-poàⁿ ōe-hun.

Iōng keng-tō͘ kap hūi-tō͘ lâi hun-koah ê poàn-kiû:

Iōng lio̍k-tē pō͘-hūn kap hái-iûⁿ pō͘-hūn ê chē-chió lâi hun-koah ê poàn-kiû:

Iōng bûn-hòa ê khài-liām lâi hun-koah: