(箸, mā ū kóng ), sī Tang-a, Tang-lâm-a bûn-hoà tiong thoân-thóng ê oáⁿ-tī, chi̍t thò tī hâm nn̄g ki chiâⁿ tùi ê tn̂g-tiâu koáiⁿ, it-poaⁿ ēng "chi̍t siang" chò tan-ūi. Tī ê ēng-tô͘ chú-làu sī nge̍h mi̍h-kiaⁿ.

1 siang tī