Taigi Unicode

Taigi Unicode sī chi̍t-thò chi-oān thong-iōng-bé pe̍h-ōe-jī ê jī-hêng. Sī tē-1-thò ū U+0358 combining dot above right koh ū OpenType ê jī-hêng. Tī sek-tong ê nńg-thé khôan-khéng, ē-sái chèng-khak hián-sī tiāu-hū (bōe cháu-cheng khì) kap hián-sī o͘/ou ê hit tiám.

Taigi Unicode.svg

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái