"Choán-siá (giân-gí-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Choán-siá''' (Eng-gí: ''transcription'') tī gí-giân-ha̍k siōng sī kóng chiong gí-giān ēng hē-thóng-sèng ê hong-sek kì-lio̍k chò su-siá ê... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)