"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020
 
Chhiáⁿ-mn̄g lí, nā kóng góa ū siòng-phìⁿ beh hē ji̍p-khì pang-bô͘ lāi ê chham-sò͘ (pí-lūn kóng <code>|image_map</code>), ia̍h-sī cheng-ka chi̍t ê pang-bô͘ ê chham-sò͘, kám ū pān-hoat ēng Pywikibot ê hong-sek tēng-ūi? (in-ūi bo̍k-chiân góa lóng ēng it-poaⁿ string chhú-lí ê hong-sek teh bú, ū-tang-sî-á chóng-sī ē chhut-hiān lē-gōa).--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 04:56 (UTC)
 
:Tú-á-hó góa chìn-chêng ū chhōe tio̍h Pywikibot ū chi̍t kóa ke-si thang chhù-lí pang-bô͘:
<source>
from pywikibot.textlib import extract_templates_and_params, glue_template_and_params
</source>
:1. ''extract_templates_and_params'' ē-tàng tùi goân-sú-bé lāi-té chhōe chhut pang-bô͘ chu-liāu. Chu-liāu keh-sek print chhut-lâi khòaⁿ māi to̍h chai.
:2. ''glue_template_and_params'' ē-tàng kā ''dictionary'' khoán ê chu-liāu choán chò pang-bô͘ wikitext
 
:Góa khah òaⁿ chiah siá ho͘ siông-sè. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 6) 11:55 (UTC)
 
== About uploading files ==