"Kim Stanley Robinson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

chú-tê
~ (bô khak-tēng sī "seⁿ ê")
(chú-tê)
 
I ê khan-chhiú Lisa Howland Nowell sī 1 ê khoân-kéng hoà-ha̍k-ka. In ū 2 ê cha-po͘ kiáⁿ. I bat toà koè Ka-chiu, Washiongton, DC, Sūi-se. Hiān-chú-sî toà Ka-chiu Davis.
 
==Chú-tê==
Robinson ê chok-phín piáu-hiān chhut hām kho-hoàn-siáu-soat-kài sî-kiâⁿ ê [[chū-iû-chì-siōng-chú-gī]] (''libertarianism'') bô siâng ê só͘-chāi.
 
===Seng-thài soà-chiap-sèng===
Robinson ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat chha-put-to ta̍k phiⁿ to ū lūn tio̍h seng-thài ê gī-tê. Orange County saⁿ-pō͘-khek thàm-thó ki-su̍t hām chū-jiân chi-kan ê hō͘-tōng kap î-chhî chiâu-ûn ê iàu-kín. Tī Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek lāi-bīn, siā-hoē siōng toā ê pit-sûn sī tùi hoé-chheⁿ [[tē-kiû-hoà]] ê khoàⁿ-hoat. Tàu-té hoé-chheⁿ pha-hng ê thó͘-tē kám ē-pí-tit Tē-kiû oa̍h-liu-liu ê [[seng-thài-chân]] (''ecosphere''), ta̍t-tit lâng pó-chûn? Che sī koan-kiān būn-tê. ''Zodiac'' kap ''Forty Signs of Rain'' chit 2 pún siáu-soat thiat-té sī koan-sim seng-thài-chú-gī ê chok-phín, kî-tiong ''Forty Signs of Rain'' ê chú-tê sī [[choân-kiû sio-lo̍h-hoà]].
 
===Keng-chè kong-gī===
Robinson ê chok-phín sî-siông thàm-thó āu-[[chu-pún-chú-gī]] ê khó-lêng-sèng. Tī Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek ê sè-kài, Tē-kiû ê chu-pún keng-chè hē-thóng í-keng hoat-tián kàu chīn-pōng, kong-si ha̍p-pèng chhun bô kúi keng chhiau-kip kong-si, hō-chò ''metanats'' ("ta̍h tī kok-ka téng-koân ê kong-si"). Hoé-chheⁿ ki-pún ê keng-chè cho͘-chit sī kang-lâng só͘-iú ê [[hoē-siā]], m̄ sī [[kong-si]]. Orange County saⁿ-pō͘-khek oân-ná thàm-thó chhin-chhiūⁿ ê su-sióng.
 
==Chok-phín==
14,442

次編輯