Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2010-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng