Chok-khek-ka sī ūi lâng chhòng-chok sin im-ga̍k ê lâng, iû-kî kí iōng ga̍k-phó͘ (chhiūⁿ kòng-thûi-phó͘) kì-chài hō͘ lâng ián-chàu ê im-ga̍k-ka, hām sûi-sî chhòng-chok (improvisation) ia̍h tha̍k phó͘ chàu-ga̍k ê ga̍k-su bô siâng-khoán.

Portrait of Nikolai Rimsky-Korsakov composing at his desk, by Valentin Serov, 1898