"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

1915 nî, Eisenhower tùi West Point chut-gia̍p, in kui-ê ha̍k-ki̍p 59 lâng āu-lâi lóng chò chiong-kun.
 
Tī [[Texas]] ê sî-chūn, Eisenhower kap Iowa lâng [[Mamie Geneva Doud]] loân-ài, koh tī 1916 nî kiat-hun. In seⁿ liáu nn̄g-ê kiáⁿ, Doud Dwight tī 1917 nî chhut-sì, m̄-koh soah tī 1921 nî phòaⁿ-pēⁿ kòe-sin. Tē-jî ê kiáⁿ sī 1922 nî chhut-sì ê John Sheldon Doud, āu-lâi mā chò kun-koaⁿ
 
== It-chhù Tāi-chiàn ==
Tùi kun-hāu chut-gia̍p liáu-āu, siàu-ùi (Second lieutenant) Eisenhower tī Texas kap [[Gerogia]] ho̍k-bū. Bí-kok chham-ka It-chhù Tāi-chiàn ê sî, koh hong phài khì Kansas. 1918 nî, choán khí Maryland.
 
== Jī-chhù Tāi-chiàn ==
匿名使用者