Iōng-chiá koân-hān koán-lí

選擇使用者  
檢視使用者群組檢視使用者Purbo T的使用者權限 thó-lūn | kòng-hiàn

所屬群組: Ke-khì-lâng

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cê

  • 2008-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 10:42 A-giâu thó-lūn kòng-hiàn已將Purbo T的使用者群組從(無)更改至Ke-khì-lâng (apparently well-behaved)