Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng