Khu-pia̍t: Kāng-miâ ê bú-su̍t, chhiáⁿ khoàⁿ Thài-ke̍k-kûn

Thài-ke̍k (太極) sī kun-kù E̍k-keng lāi-té ê seⁿ-sêng lí-lūn, kap im-iông su-sióng kiat-ha̍p hêng-sêng ê ú-tiū khí-goân kài-liām. Tō-kàu kap Jû-kàu lóng chi-chhî che kài-liām.

Thài-ke̍k-tô͘.