Thâu-jī-gí (Eng-gí: acronym) sī chi̍t khoán ēng phiàn-gí lāi-bīn chhōa-thâu jī-bó he̍k-chiá im-chiat tàu--chhut-lâi ê tan-gí he̍k-chiá miâ-hō.