Thé-goā siū-cheng (體外受精; Eng: external fertilization) sī cheng-chú hām loán-chúchhu-sèng seng-bu̍t-thé thé-goā kiat-ha̍p hêng-sêng phòe-ngó͘-chú ê siū-cheng hong-sek. Tī chit-khoán ê siū-cheng hong-sek hā, cheng-chú ē-tàng lī-iōng tī chúi-tiong ūn-tōng ê lêng-le̍k, siû khì hām loán-chú kiat-ha̍p.

San-ô͘ tng-teh chìn-hêng thé-goā siū-cheng