Thó-lūn:Hui-li̍p-pin

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

Tiong-bûn "菲律宾", Ē-mn̂g kah Chôan-chiu kóng : Hui-lu̍t-pin ; Chiang-chiu-khiuⁿ sī : Hui-le̍k-pin.

Góa thiaⁿ-kòe Tâi-ôan ê kóng-hoat, téng-bīn 2-chióng khiuⁿ-kháu lóng-ū. lí kóng " Hui-lip-pin ", che sī chit-chióng im-chha. Kóng khah thàu-pe̍h--ê, sī lí kóng tâⁿ--khì lah. Thaiⁿ lí ê khiuⁿ-kháu, to̍h ē-tàng chai-iáⁿ chit-ê " Hui-lip-pin " sī àn Chiang-chiu-khiuⁿ ê " Hui-le̍k-pin " piàn--lâi-ê. Sī án-chóaⁿ án-ne kóng--leh? in-ūi " le̍k " ê ji̍p-siaⁿ-bóe (入声尾) sī " -k " , chiap tī " le̍k " āu-piah ê jī sī " pin " , siaⁿ-bó sī "p-", siū "p-" ê eng-hiáng, " le̍k " soah lâi pìⁿ-chòe " lip " .

Kiàn-gī lí kái-iōng " Hui-lut-pin " he̍k-chiá " Hui-le̍k-pin " ,in-ūi "律" bô lâng kóng " lip ". Án-ne kám hó? Chhiáⁿ lí chim-chiok khó-lū.

Goá tha̍k "Hui-lip8-pin", iū-koh bô kâng. Khoàⁿ tó-1-ê khah phó·-phiàn, tō chò thâu, chhun--ê choán khì hia. A-giâu 14:31, 11 Aug 2004 (UTC)
Hui-li̍p-pin sī tùi en:Philippines/tl:Pilipinas/es:Filipinas lâi--ê, kap Hàn-jī 律 án-chóaⁿ tha̍k bô koan-hē, mā m̄-sī kóng tâⁿ--khì. -- Kaihsu 16:52, 11 Aug 2004 (UTC)
Nā án-ne, Hui-li̍p-pin khah sêng Pilipinas, Filipinas ê siaⁿ-tiāu, jī-chhiáⁿ ū-tùi -lut8-, -lek8- ê siaⁿ-tiāu. A-giâu 16:57, 11 Aug 2004 (UTC)
返回 "Hui-li̍p-pin" 頁面。