Thó-lūn:Sun Tiong-san

新增話題
進行的討論

孫文Siu-kái

 
孫文

孫文1861年11月12日1925年3月12日),嘛叫孫中山客語白話字:Sûn Chûng-sân)抑是孫逸仙,是中國的革命家,抑政治領袖。伊是推翻清朝,建立共和中華民國的主導者之一,嘛是中國國民黨的起頭人之一。

伊閣是頭一任的中華民國臨時大總統。

返回 "Sun Tiong-san" 頁面。