Thô͘-kat-chhù

(Tùi Thô͘-kak-chhù choán--lâi)

Thô͘-kat-chhùTiong-kok lâm-hong chi̍t-chióng kiàn-tio̍k, iōng tek-á chò chhù-thiāu, iōng n̂g-thô͘ chham tiū-chháu chò chhù-piah. Tī kó͘-chá Tâi-oân ê chháu-tē só͘-chāi chin chē.

Thô͘-kat-chhù.