Thian-gô-chō (天鵝座), mā thang kiò chò Pe̍h-chiáu-chō (白鳥座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Thian-gô-chō
Cygnus
Cygnus
lio̍k-gí Cyg
só͘-iú-keh Cygni
siōng-teng the Swan or Northern Cross
chhek-keng 20.62h
chhek-ūi +42.03°
ka-cho̍k Hercules
siōng-hān NQ4
bīn-chek 804 pêng-hong-tō͘ (16th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 9
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
84
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 97
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 4
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 1
siōng kng ê chheⁿ Deneb (α Cyg) (1.25m)
siōng kīn ê chheⁿ 61 Cyg
(11.36 ly, 3.48 pc)
Messier thian-thé 2
làu-sái-chheⁿ-kûn October Cygnids
Kappa Cygnids
keh-piah seng-chō Cepheus Chō
Thian-lêng-chō
Thian-khîm-chō
Hô͘-lî-chō
Pegasus Chō
Tō͘-tēng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −40° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 9 goe̍h