Thih-lō͘ ūn-su

(Tùi Thih-lō· choán--lâi)

Thih-lō· ūn-su sī chi̍t-chióng lio̍k-tek téng ê ūn-su hē-thóng. It-poaⁿ sī iōng hóe-chhia kiâⁿ tī thih-ki-lō· téng-kôan.

Map of world railway network as of 2022

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Goā-pō· liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: :Category:Rail transport