Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Thng (khu-pia̍t).

Thng (湯) sī e̍k-thài ê chia̍h-mi̍h, it-poaⁿ sī sio ê (tong-jiân mā ū léng ê), mā ē lām chi̍t-kóa liāu, chhan-chhiūⁿ bah kap chhài-se.

Thng