Tiong-chio̍h-khì sî-tāi

Tiong-chio̍h-khì sî-tāi (中石器時代) sī tī kū-chio̍h-khì kap sin-chio̍h-khì tiong-kan ê chio̍h-khì sî-tāi. Tī lông-gia̍p chhut-hiān liáu-āu kiat-sok.