Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 6 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 6 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 6 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng1928 nî 6 goe̍h 18 ji̍t kàu 7 goe̍h 11 ji̍tSo͘-liân Moskva khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 142 lâng. Chia hoē-gī soán-kí chhut tiong-iong úi-oân 23 lâng kap tiong-iong hāu-pó͘ úi-oân 13 lâng.

6 Tāi kiat-sok keh-tńg-kang, Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hoē soán-kí chhut Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi 5 lâng: