To̍k-sèng-ha̍k

To̍k-sèng-ha̍k (毒性學) sī teh gián-kiù goā-lâi bu̍t-chit ia̍h-sī to̍k-sèng tùi seng-bu̍t-thé ê iú-hāi chok-iōng kap i-ê chok-iōng ki-chè ê kho-ha̍k; koh ē-ēng chìn-chi̍t-pō͘ ī-chhek in tùi jîn-thé kap seng-thài khoân-kéng ê gûi-hāi ê giâm-tiōng thêng-tō͘.

To̍k-sèng-ha̍k