To-thn̂g (Eng-gí: polysaccharide) sī to-thé thòaⁿ-chùi-hòa-bu̍t hun-chú, sī tan-thn̂g tan-goân chiap chò-hóe chiâⁿ sêng ê tn̂g-liān hun-chú.

Siong-koanSiu-kái