Toh-san-chō (桌山座), mā thang kiò chò san-àn-chō (山案座) ia̍h-sī Mensa-chō, sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Toh-soaⁿ-chō
Mensa
Mensa
lio̍k-gí Men
só͘-iú-keh Mensae
siōng-teng the Table Mountain
chhek-keng 03h 12m 55.9008s - 07h 36m 51.5289s
chhek-ūi −71° - −85.5°
ka-cho̍k La Caille
siōng-hān SQ1
bīn-chek 153 pêng-hong-tō͘ (75th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 4
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
16
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 3
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 0
siōng kng ê chheⁿ α Men (5.09m)
siōng kīn ê chheⁿ α Mensae
(33.10 ly, 10.15 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn 0
keh-piah seng-chō Kim-chîⁿ-ku-chō
Kî-hî-chō
Chúi-chôa-chō
Pat-hun-gî-chō
Poe-hî-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +4° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 1 goe̍h