ToledoSe-pan-gâ tiong-pō͘ ê siâⁿ-chhī, Toledo Séng kiam chū-tī siā-lí Castile-La Mancha ê siú-to͘. Chia kha-chá sī Se-pan-gâ Tè-kok ê to͘-siâⁿ, hiān-sî ū jîn-khái 8 bān gōa.