Tong Liâu (東遼; 1213 nî kàu 1269 nî) sī Kim Soan-chong sî-kî Khè-tan-lâng í taⁿ Tiong-kok tang-pak-pō͘ chò tiong-sim só͘ kiàn-li̍p ê kun-chú-chè chèng-khoân.

Le̍k-tāi ê ông siu-kái

Miâ Liân-hō Chē-ūi
Iâ-lu̍t Liû-ko Goân-thóng 1213 nî - 1220 nî
Iâu-lí-sī 1220 nî - 1226 nî
Iâ-lu̍t Siat-to͘ 1226 nî - 1238 nî
Iâ-lu̍t Siu-kok-lô͘ 1238 nî - 1259 nî
Iâ-lu̍t Kó͘-nái 1259 nî - 1269 nî