Khè-tan (契丹) sī chi̍t-ê Bông-kó͘-hē iû-bo̍k bîn-cho̍k, in tī 10 sè-kí ūi Tiong-kok tē-khu ê pak-pō͘ kiàn-li̍p Liâu Tiâu (遼朝), koh tī 1125 nî bia̍t-bông liáu-āu, Khè-tan-lâng hiòng se-pêng soá khí Tiong-a tē-khu kiàn-li̍p Se Liâu, siōng-boé khí hō͘ Bông-kó͘ Tè-kok siau-bia̍t.