UralLō͘-se-a se-pō͘ ê chi̍t khu soaⁿ-tē, sī lâm-pak hong-hiòng ê soaⁿ-me̍h, pún-sin hông siat-tēng chò Au-chiu kap A-chiu ê kài-sòaⁿ chi̍t pō͘-hūn