VHSIáⁿ-phìⁿ Ka-iōng Hē-thóng (Video Home System) ê Eng-gí lio̍k-siá, sī chi̍t khoán lio̍k-iáⁿ-tòa ê chè-chō phiau-chún, sī Ji̍t-pún kong-si JVC tī 1970 nî-tāi khai-hoat--ê.

VHS lio̍k-iáⁿ-tòa.

Siong-koanSiu-kái