Betamax, tiāⁿ hông kiò Beta, Tâi-oân ū kóng "sió-tòa" (小帶), sī siau-hùi-kip ê lūi-pí lio̍k-iáⁿ ê chû-tòa sek khah-tòa (cassette) keh-sek. Khai-hoat-chiá sī Sony kong-si, 1975 nî 5 goe̍h 10 ji̍t ùi Ji̍t-pún chiūⁿ-chhī.

Betamax Tape v2.jpg

Sony lēng-gōa ia̍h khai-hoat sán-gia̍p ēng ê Betacam.

Siong-koanSiu-kái