Voyager 2NASA khai-hoat ê bô-lâng thài-khong-chûn, ū 722 kong-kin tāng, 1977 nî 8 goe̍h 20 ji̍t chhut-hâng, bo̍k-tē sī ián-kiù Thài-iông-hē ê goā-ūi, pian-kéng.

Voyager 2
Âng-soàⁿ sī Voyager ê lō͘-soàⁿ.

Voyager 2 kàu 2011 nî ûi chí, í-keng cháu 33 nî goā, kap Tē-kiû iáu koh ū teh thong-sìn. I tī 1989 nî poe koè Hái-ông-chheⁿ. Kàu 2011 nî 4 goe̍h 27, Voyager 2 kap Thài-iông ê kū-lî sī tāi-iok 94.913AU (141 ek goā kong-lí).