Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân/Chùn-hiàn

User:Chùn-hiànSiu-kái

Góa thê-miâ User:Chùn-hiàn chò sysop. I hùi-sim hun-lūi bûn-chiuⁿ, ū chú-tōng hoat-khí cha̍p-gōa-phiⁿ bûn-chiuⁿ, ū kiàn-li̍p koan-hē kok-ka ê pang-bô·, phian-chi̍p ê sî-chūn mā ū chiàu-pō·-lâi. I tēng-kî ū lâi sûn Holopedia. I í-keng chiap-siū thê-miâ [1]. A-giâu 20:41, 18 4g 2005 (UTC)

Chàn-sêng

  1. A-giâu 20:41, 18 4g 2005 (UTC)
  2. Pektiong 03:39, 19 4g 2005 (UTC)
  3. Albert 08:06, 19 4g 2005 (UTC)
  4. Kaihsu 09:54, 19 4g 2005 (UTC)

Hoán-tùi

Kiat-kó (4/0) 05:12, 25 4g 2005 (UTC)