Wikipedia:Siúⁿ-pâi

Wikipedia-lâng chhiâng-chāi siúⁿ lâng siúⁿ-pâi, piáu-sī kám-siā kiam o-ló in chò ê kang. Kin-kù chit ê thoân-thóng, ká-sú lí kám-kak bó͘-mi̍h-lâng ū chò hó kang, lí ē-sái kéng 1 tè ha̍h-su ê siúⁿ-pâi tah toà in ê iōng-chiá ia̍h iah-sī in ê thó-lūn ia̍h. Tah ê sî-chūn ài ē-kì-tit hoat-piáu po-siúⁿ ê lí-iû.

Siúⁿ-pâi ê chéng-lūi siu-kái

Ang-á Án-choáⁿ tah Soat-bêng
Tâi-oân Siúⁿ {{subst:Chúi-gû Siúⁿ|sìn-sek ~~~~ }} Tâi-oân Siúⁿ

Tâi-oân Siúⁿ siúⁿ hō͘ tùi Tâi-oân gī-tê te̍k-pia̍t ū kòng-hiàn ê Holopedia-lâng.

Che sī A-giâu2006 nî 3 goe̍h 24 siat ê. (Chhiáⁿ tàu siat-kè ang-á.)

  {{subst:Chúi-gû Siúⁿ|sìn-sek ~~~~ }} Chúi-gû Siúⁿ

Che siúⁿ hō͘ bô mê bô ji̍t mî-noâ chò thiám-thâu iah-sī bô-liâu ê wiki kang ê lâng.

This barnstar was introduced by Blankfaze on July 62004.

  {{subst:The Tireless Contributor Barnstar|sìn-sek ~~~~ }} The Tireless Contributor Barnstar

The Tireless Contributor Barnstar may be awarded to especially tireless Wikipedians who contribute an especially large body of work without sacrificing quality.

This barnstar was introduced by Trainspotter on October 262004.

  {{subst:Chúi-gû Siúⁿ|sìn-sek ~~~~ }} The Photographer's Barnstar

The Photographer's Barnstar is awarded to those individuals who tirelessly improve the Wikipedia with their photographic skills and contributions.

This barnstar was introduced by Grunt on November 272004.

  {{subst:Chúi-gû Siúⁿ|sìn-sek ~~~~ }} The Graphic Designer's Barnstar

Che siúⁿ hō͘ mî-noâ siat-kè a̍h-sī chè-chok chū-iû ê ang-á tô͘ hō͘ Wikipedia iōng ê lâng.

This award was introduced by Redux on August 15, 2005 and was designed by Sango123.

  {{subst:Chúi-gû Siúⁿ|sìn-sek ~~~~ }} The Rosetta Barnstar

Che siúⁿ hō͘ kòng-hiàn iu-siù ê hoan-e̍k bûn-chiuⁿ ê lâng.

This award was introduced on June 1, 2005 by Harðor, and was designed by David Levy.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Barnstar