Yogyakarta Sultan-kok sī chi̍t-ê Jawa ê ông-sek, in tāi-seng sī Hô-lân sî-tāi kiàn-li̍p ê sultan-kok, kap si̍t-bîn chèng-hú chhiam-tēng ha̍p-iok pó-chhî chū-chú ê chèng-hú, tong Ìn-nî Kiōng-hô-kok sêng-li̍p ê sî, in ka-ji̍p sin ê kiōng-hô-kok, kun-chú sultan chiâⁿ chò Yogyakarta Te̍k-pia̍t Khu-he̍k ê chóng-tok.

Ông-ka pîn-pâi-chiong.